Tuyên Quang (North East - Part 1)


Advertisement
Vietnam's flag
Asia » Vietnam » Northeast » Tuyen Quang
June 3rd 2012
Published: June 3rd 2012
Edit Blog Post

Map at Tân Trào historical siteMap at Tân Trào historical siteMap at Tân Trào historical site

Tân Trào ATK (Safe area) in Tuyên Quang province is one of 3 places in the North East of Vietnam where Hồ Chí Minh used to live and lead revolutionary activities. The other 2 ATKs were located in Cao Bằng and Thái Nguyên provinces.
The photos in this blog were taken on my two trips to Tuyên Quang province in April and May this year. My travel companions on both trips were Vietnamese tourists and we spent very short time in the province. On the first trip (14 April) we went through the province and traveled up north to Hà Giang (the northernmost province of Vietnam) along the Lô river. On the way we visited three temples (Tam Cờ, Cây Xanh and Thác Cái) and had lunch in a small town. On the second trip (28 May) I just made last week to 6 provinces in the North East of Vietnam, I was back to Tuyên Quang province, but traveled in another direction and the route was new to me.

The purpose of my second trip was to visit some historical sites in Sơn Dương district of Tuyên Quang province (130km north of Hanoi). Tân Trào ATK (ATK means “Safe area”) is located in two districts (Sơn Dương and Yên Sơn) of the province. This is a very important historical relic of Vietnam where President Hồ Chí Minh and other leaders used to live and prepared for the August Revolution in August 1945 as
Singing during "Hầu đồng" ritual at Tam Cờ templeSinging during "Hầu đồng" ritual at Tam Cờ templeSinging during "Hầu đồng" ritual at Tam Cờ temple

One of 3 temples in Tuyên Quang we visited on the way to Hà Giang province.
well as leading the resistence war against French colonializm. Tân Trào (1945) along with Pác Bó in Cao Bằng province (1941 – 1942) and Định Hóa in Thái Nguyên province (1946 – 1954) were three ATKs (Safe areas) where Hồ Chí Minh used to live and made the most important decisions for the nation.

According to the brochure, there are 32 sites to visit in Tân Trào historical relic, however we didn't have enough time to see them all. We only went to 4 major sites as follows:

Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào): At this place General Võ Nguyên Giáp read the Military Order No. 1 of the Revolution Committee on 16 August 1945 and then the revolutionaries moved on to Hanoi. On 19 August 1945 the August Revolution against the French and Japanese was successful. On 2 September 1945 Hồ Chí Minh declared indepence for Vietnam.

Đình Tân Trào: At this place the National General Meeting was held on 16 and 17 August 1945. The National Liberation Committee led by President Hồ Chí Minh was established.

Nà Lừa stilt house (Lán Nà Lừa): President Hồ Chí Minh lived and worked at this house
The Lô river in Tuyên QuangThe Lô river in Tuyên QuangThe Lô river in Tuyên Quang

View from a restaurant where we had lunch on the way to Hà Giang province. The locals use these houses for raising and catching fishes on the river.
from end of May to 22 August 1945 to prepare for the August Revolution and for gaining independence in the whole country. The simple stilt house is located in the jungle, very wet and dark. I also saw a stilt house of the guards who protected him from any danger.

The oath rock (Hòn đá thề): President Hồ Chí Minh made an oath by this rock to determine on gaining independence for the nation.

After lunch at a stilt house of the Tày ethnic minority people in Tân Lập village, we moved on 190km towards the east through Thái Nguyên province and Bắc Kạn town to visit Ba Bể lake which is the largest natural lake in Vietnam. It took us 3 and a half hours to travel by car on this route and we arrived at the lake at 3:30pm. I will write about the lake in my next blog.

Other blogs about the same trip:

Ba Bể lake (North East - Part 2)

Lạng Sơn (North East - Part 3)

Bản Giốc waterfall (North East - Part 4)

Tuyên Quang – Ngày 14/4 và 28/5/2012

Trong hai tháng 4 và tháng 5, tôi đã có hai chuyến đi đến tỉnh Tuyên Quang. Bạn đồng hành của tôi trong cả hai
Altar at a stilt house of the Tày ethnic peopleAltar at a stilt house of the Tày ethnic peopleAltar at a stilt house of the Tày ethnic people

We had lunch at this house (28/5/2012).
chuyến đi là các khách du lịch người Việt và chúng tôi có rất ít thời gian ở Tuyên Quang. Trong chuyến đi lần thứ nhất (ngày 14/4), chúng tôi đi qua tỉnh Tuyên Quang dọc theo dòng sông Lô để đến thăm Hà Giang. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm 3 ngôi đến là đền Tam Cờ, Cây Xanh and Thác Cái, rồi ăn trưa tại một thị trấn nhỏ. Trong chuyến đi lần thứ hai (ngày 28/5) trong tour thăm 6 tỉnh Đông Bắc tuần trước, tôi quay trở lại Tuyên Quang, nhưng đi theo một hướng khác. Mục đích chính của tôi trong chuyến đi lần này là thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào tại huyện Sơn Dương, cách Hà Nội 130km.

Khu di tích lịch sử Tân Trào nằm trên địa bàn hai huyện Sơn Dương and Yên Sơn. Đây là khu di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia, gắn liền với các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ v.v. trong thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực
Thác Cái templeThác Cái templeThác Cái temple

It's located by the Lô river and Highway No. 2 to Hà Giang province.
dân Pháp. Tân Trào (năm 1945) cùng với Pác Bó ở Cao Bằng (1941 – 1942) và Định Hóa của Thái Nguyên (1946 – 1954) là 3 an toàn khu (ATK) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và hoạt động cách mạng cũng như đã đưa ra những quyết định trọng đại cho dân tộc.

Theo tập sách quảng cáo của khu di tích thì có đến tận 32 điểm thăm quan ở Tân Trào, nhưng chúng tôi có rất ít thời gian tại đây, nên chỉ có thể đến thăm 4 di tích sau đây:

Cây đa Tân Trào: Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị giải phóng quân tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội. Đây là điểm thăm quan đầu tiên của chúng tôi ở Tân Trào. Sau khi nhìn thấy cây đa, mọi người nói đùa là “cây đa đang bị bó bột”, vì hiên nay người ta đang cấy ghép các nhánh của cây và quây xung quanh để bảo vệ.

Đình Tân Trào: Nơi diễn ra Quốc dân Đại
A Tày ethnic girl at Nà Lừa stilt houseA Tày ethnic girl at Nà Lừa stilt houseA Tày ethnic girl at Nà Lừa stilt house

She is a local guide and she is talking about the place where President Hồ Chí Minh lived and worked from end of May to 22 August 1945.
hội (từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945). Đại hội đã bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Lán Nà Lừa: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm vệc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị khởi nghia và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Lán của Bác rất tối và ẩm ướt ở trong rừng. Gần đó là lán cảnh vệ. Tuy nhiên, con đường vào khu lán thì rất đẹp vì có hai cây cầu bắc qua sông.

Hòn đá thề: Tại đây trước Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc.

Sau khi ăn trưa tại một ngôi nhà sàn của người dân tộc Tày ở thôn Tân Lập, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Hồ Ba Bể cách Tân Trào 190km. Xe rời khỏi Tân Trào vào lúc 12 giờ trưa và đi về hướng đông. Chúng tôi chỉ đi qua Thái Nguyên mà không vào thăm khu ATK Định Hóa vì không có thời gian.
Highway No. 2 and the Lô riverHighway No. 2 and the Lô riverHighway No. 2 and the Lô river

Going up north to Hà Giang province (14/4/2012). View from Thác Cái temple in Hàm Yên.
Đến 3 giờ rưỡi chiều thì chúng tôi đến Hồ Ba Bể. Tôi sẽ viết về điểm đến này trong blog tiếp theo.

Các blog khác trong chuyến đi đến vùng Đông Bắc:

Ba Bể lake (North East - Part 2)

Lạng Sơn (North East - Part 3)

Bản Giốc waterfall (North East - Part 4)


Additional photos below
Photos: 30, Displayed: 28


Advertisement

Tam Cờ templeTam Cờ temple
Tam Cờ temple

This votive human shaped papers will be burned after the rituals.
Đình Tân TràoĐình Tân Trào
Đình Tân Trào

At this place the National General Meeting was held on 16 and 17 August 1945. The National Liberation Committee lead by President Hồ Chí Minh was established. (Nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945). Đại hội đã bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch)
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)

At this place General Võ Nguyên Giáp read the Military Order No. 1 of the Revolution Committee on 16 August 1945 and then the revolutionaries moved on to Hanoi. On 19 August 1945 the August Revolution against French and Japanese was successful. (Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị giải phóng quân tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội)
Nà Lừa stilt houseNà Lừa stilt house
Nà Lừa stilt house

President Hồ Chí Minh lived and worked at this house from end of May to 22 August 1945 to prepare for the August Revolution and for gaining independence in the whole country. (Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm vệc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị khởi nghia và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước)
Oath by the rock (Hòn đá thề) Oath by the rock (Hòn đá thề)
Oath by the rock (Hòn đá thề)

President Hồ Chí Minh made an oath by this rock to determine on gaining independence for the nation (Tại đây trước Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc)
Stilt house for guards (Lán cảnh vệ)Stilt house for guards (Lán cảnh vệ)
Stilt house for guards (Lán cảnh vệ)

The guards stilt house is located close to Hồ Chí Minh's house in the jungle. They protected him and other leaders from any danger.
The Lô river in Tuyên QuangThe Lô river in Tuyên Quang
The Lô river in Tuyên Quang

View from restaurant where we had lunch.
Tân Lập village, Tân Trào communeTân Lập village, Tân Trào commune
Tân Lập village, Tân Trào commune

There are some historical sites in and around this area. We had lunch at one of the stilt houses in this village.


3rd June 2012

Beautiful Scenery
Always enjoy seeing and reading about your travels. Cheers
3rd June 2012

Interesting to see these historic places
I stayed in the city of Tuyen Quang 2 years ago and really loved it. So I was interested to see the places where General Giap and Ho Chi Minh organised against the French. I've read about these events and would love to visit these places too. Do you have to go on an organised tour or can you just get a bus from Hanoi? Thanks Hong Ha for showing, again, such interesting places.
4th June 2012

Hi Hong Ha, Great to read your travel post :) Now I learnt President Ho Chi Minh lived a simple life & led the country to independence.

Tot: 2.816s; Tpl: 0.057s; cc: 34; qc: 206; dbt: 0.1554s; 2; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 2; ; mem: 2mb