No Trip 12853
Tot: 0.5s; Tpl: 0.003s; cc: 2; qc: 23; dbt: 0.4794s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 3; ; mem: 1.4mb