Darjeeling a p?esun do Kalkaty


Advertisement
India's flag
Asia » India » West Bengal » Kolkata
February 11th 2015
Published: July 12th 2017
Edit Blog Post

Geo: 22.5581, 88.3529
Additional photos below
Photos: 2, Displayed: 2


Advertisement

Jeden z mnoha místních busů Jeden z mnoha místních busů
Jeden z mnoha místních busů

Za povšimnutí stojí muž skry ve světle, stojící na střeše... ;)


Tot: 0.17s; Tpl: 0.009s; cc: 8; qc: 51; dbt: 0.0658s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb