IT GIET OAN! The frisian dream...


Advertisement
Netherlands' flag
Europe » Netherlands » Friesland
December 20th 2010
Published: December 21st 2010EDIT THIS ENTRY

It giet oan!It giet oan!It giet oan!

This iceskater opens a new road

DE ALDE FRIEZENFrysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Refrein:
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy't Friezen oan har lân ferbûn.

Refrein

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Refrein

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Refrein


Additional photos below
Photos: 11, Displayed: 11


Advertisement

Nature iceskatingNature iceskating
Nature iceskating

My choice was going with the flow


Tot: 0.131s; Tpl: 0.012s; cc: 9; qc: 49; dbt: 0.0483s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 1; ; mem: 1.6mb