No Trip 16524
Tot: 0.086s; Tpl: 0.002s; cc: 2; qc: 24; dbt: 0.0361s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 2; ; mem: 1.4mb