No Trip 17499
Tot: 0.099s; Tpl: 0.005s; cc: 2; qc: 2; dbt: 0.012s; 1; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 1; ; mem: 6.1mb