No Trip 17499
Tot: 0.155s; Tpl: 0.003s; cc: 2; qc: 23; dbt: 0.0545s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 3; ; mem: 1.4mb